ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง

สถานที่ราชการ ใน ตำบล ทับกวาง
เปิดวันพรุ่งนี้ เวลา 08:00
รูปภาพส่วนหัวของเว็บไซต์

ข้อความรับรอง

5 ปีที่แล้ว
ตรวจสอบและแก้ไขได้เร็วมาก
- wansingha h
2 เดือนที่แล้ว
มีจำหน่ายแม่พันธ์วัวใหมครับ
- Nopparat P
5 ปีที่แล้ว
ดีมากคับและรวดเร็วดี
- สมยศ บ

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง เดิมเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2469 และล้มเลิกไปในปี พ.ศ. 2479 ต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดตั้งเป็นกึ่งสถานีค้นคว้าทดลองทางพืชกรรมเรื่อยมา จนถึงปี พ.ศ. 2489 กรมปศุสัตว์จึงได้รับโอนหน่วยงานนี้มาจัดตั้งเป็นสถานีเลี้ยงสัตว์ เรียกว่า "หมวดสัตว์ใหญ่ทับกวาง" และ "สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง" ในเวลาต่อมา สถานีฯ แห่งนี้ได้ใช้เป็นสถานีฯ ทดลองกักกันปศุสัตว์ที่นำมาจากต่างประเทศทุกชนิดนับตั้งแต่ไก่พันธุ์ต่างๆ จนถึง โคเนื้อ โคนม มาจนปัจจุบันนี้ ในช่วงที่กรมปศุสัตว์รับมาดำเนินการนั้นได้รับงบประมาณจำกัดจึงยังไม่สามารถดำเนินการได้เต็มที่จึงถึงปี พ.ศ. 2497 – 2498 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ขอความร่วมมือเพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกงานของนิสิตปีที่ 4 – 5 พร้อมกับได้ดำเนินการก่อสร้างสำนักงานและหอพักนิสิต ซึ่งยังคงเหลือมาจนถึงปัจจุบันนี้ และนับจากปี พ.ศ. 2500 เป็นต้นมากรมปศุสัตว์ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นจึงเริ่มดำเนินการเลี้ยงสัตว์ในระหว่างปี พ.ศ. 2507 – 2510 และนับจากวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2529 เป็นต้นมาสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ได้ยกฐานะเป็น “ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง” มีหน้าที่ในการพัฒนางานศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับปศุสัตว์ ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทย เช่น โคเนื้อ โคนม สุกร และสัตว์ปีก เป็นต้น

สภาพแวดล้อม 
สภาพดินเป็นดินร่วน ดินร่วนปนทราย และดินเหนียวสีดำ มีพื้นที่รวมทั้งหมด 8,493 ไร่ประกอบด้วย
 • พื้นที่แปลงหญ้า 3,574 ไร่
 • พื้นที่อ่างเก็บน้ำหน่วยงานอื่นๆ 1,026 ไร่
 • พื้นที่สิ่งปลูกสร้างอาคาร ถนน 1,000 ไร่
 • พื้นที่เป็นหินเชิงเขาบุกเบิกไม่ได้ 2,893 ไร่

สถานที่ตั้งและที่อยู่
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นระยะทาง 128 กิโลเมตร อยู่ทางเหนือของถนนมิตรภาพหลักกิโลเมตรที่ 127-128 สถานที่ตั้ง พิกัด Lat 14 องศา 36.445 ลิบดาเหนือ Long 101 องศา 3.817 ลิปดาตะวันออก ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260 โทร. 036-358-502

มีอาณาเขตติดต่อ
ทิศตะวันออก เขตติดต่อบริษัทปูนซิเมนต์นครหลวง(ปูนตรานกอินทรี)ทิศใต้ เขตติดต่อทางรถไฟสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันตก-ทิศเหนือ เขตติดต่อหมู่บ้านป่าไผ่ และบริษัทปูนซิเมนต์ไทย(ปูนตราช้าง)

หน้าที่รับผิดชอบ
 1. วิจัย สร้างพันธุ์สัตว์ที่เป็นพันธุ์คัดที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ให้สถานีทดสอบพันธุ์และเอกชนรับไปทดสอบและกระจายพันธุ์สู่เกษตรกร
 2. ศึกษา วิจัยเพื่อแก้ปัญหาประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ในภูมิภาค เพื่อปรับให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์และสภาพสังคมเศรษฐกิจของเกษตรกร
 3. กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์
 4. กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาของศูนย์บำรุงพันธุ์สัตว์ในอุปการะของกรมปศุสัตว์
 5. ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล เพื่อการรับรองพันธุ์และจดทะเบียนสัตว์ของเกษตรกร ตามกฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์

วิสัยทัศน์ (Vision)
"มุ่งมั่น วิจัยและปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้ก้าวไกลและยั่งยืน"

พันธกิจ (Mission) 
วิจัยและพัฒนาสัตว์พันธุ์ดี บริการเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับระบบการผลิตและเกษตรกรทุกระดับ พัฒนาองค์ความรู้และทักษะ เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี

ยุทธศาสตร์ (Strategies)
 1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ที่มีคุณภาพ
 2. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าปศุสัตว์
 3. สร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรและเกษตรกร
 4. ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์ และความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเข้าถึงการใช้และแบ่งปันผลประโยชน์

ติดต่อเรา

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่

ดูเส้นทาง
หมู่ 4ถนน
ตำบล ทับกวาง อำเภอแก่งคอย
สระบุรี 18110
ไทย

เวลาทำการ

จ.:8:00–16:30
อ.:8:00–16:30
พ.:8:00–16:30
พฤ.:8:00–16:30
ศ.:8:00–16:30
ส.:ปิดทำการ
อา.:ปิดทำการ
ติดต่อเรา
ส่งข้อความแล้ว เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด